Oto 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo i ukrywają faktury! Szokujące dane

Jerzy Owsiak i jego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzbudza od wielu lat spore kontrowersje w polskim społeczeństwie. Dla jednych to piękna incjantywa, a dla drugich kopalnia złota dla środowiska Owsiaka. Sprawę stara się od lat nagłośnić bloger “Matka Kurka”, który w następujący sposób punktuje działalność Jerzego Owsiaka. I. Sprawa IIK 358/13 Sąd Rejonowy w Złotoryi, oskarżyciele Jerzy Owsiak i Fundacja WOŚP, podstawa prawna art. 212 k.k. (zniesławienie) i art. 216 k.k. znieważenie. WOŚP przegrywa proces w całości, Piotr Wielgucki zostaje uznany winnym jedynie znieważenia Jerzego Owsiaka słowami „hiena cmentarna”.
sad-057_640x427.jpg
Sąd w protokole z dnia 26 listopada 2013 roku zapisał.
pudła.PNG
Jerzy Owsiak składając wyjaśnienia również oświadczył, że jest gotów w każdej chwili dostarczyć faktury do sądu, co potwierdza protokół z dnia 16 marca 2014 r. Wszystkie przepływy są zgodne ze sztuką księgową. Jeśli sąd wyrazi taką wolę, to ja takie dokumenty przedstawię.
protok 16 marca.PNG
Gdy Sąd powiedział „sprawdzam” nagle nastąpiła gwałtowna zmiana stanowiska Jerzego Owsiaka, prezesa WOŚP i „Złotego Melona”, zapisana w protokole z dnia 23 września 2014 r. Przewodniczący stwierdził, iż argumentacja prawna pełnomocnika oskarżycieli prywatnych, zawarta w odczytanym piśmie, stanowi ponowny głos w przedmiocie możliwości przeprowadzenia tzw. „dowodu prawdy” i uzyskania dokumentacji, ogólnie mówiąc, znajdującej się w posiadaniu oskarżycieli, brak natomiast argumentacji związanej z podstawą prawną niewykonania zarządzenia sądu, a podkreślić należy, iż dokumentacja została zażądana przez sąd, a nie oskarżonego.
protok 23 wrzesnia.png
Dodatkowo sąd odpowiada na pytanie, które krąży po Internecie od trzech lat. Czy fundacja i „Złoty Melon” mieli prawo odmówić dostarczenia dokumentów. Nie, nie mieli takiego prawa! Skoro zatem Przewodniczący takie zarządzenia wydał, a następnie po w/w wniosku pełnomocnika, podtrzymał to znaczy, iż podtrzymuje decyzję o możliwości i słuszności przeprowadzenia w tym zakresie tzw. dowodu prawdy, a decyzje takie nie podlegają zaskarżeniu.
protokół sierpień.png
Od tego momentu błazeństwa się skończyły, a zaczęła lawinowa kompromitacja, zakończona uzasadnieniem wyroku. Najważniejsze ustalenia sądu. 1. Wyjaśnienia Jerzego Owsiaka Część tych nieścisłości nie miała charakteru pierwszorzędnego, dotyczyło to takich kwestii, jak wskazywanie, iż od początku istnienia spółki ,,Złoty Melon” pełnił on w niej funkcję prezesa zarządu, a następnie wskazywanie, iż nie wie kto jest prezesem tego podmiotu, czy też wskazywanie, że czternaście godzin dziennie poświęca pracy w fundacji, a następnie, iż całą swoją siłę wkłada w pracę dyrektora graficznego w spółce ,,Złoty Melon”. Pewne nieścisłości dotyczyły jednak zagadnień istotnych z punktu przedmiotu procesu. Świadek Jerzy Owsiak z jednej strony przedstawiał, iż doskonale wie co i do kogo mówi, a następnie podawał, że nie pamięta słów wypowiadanych pod adresem Piotra Wielguckiego (przy czym w pytaniach oskarżonego treść tych słów była przytaczana) w sytuacji, gdy słowa te oskarżony w sposób bezsprzeczny wykazał. Jerzy Owsiak w jednym zdaniu zaprzeczał, aby fundacja organizowała szkolenia dla ratowników medycznych, po czym w kolejnym zdaniu to potwierdzał. 2. Zeznania Doroty Pilarskiej głównej księgowej WOŚP i „Złotego Melona” Świadek Dorota Pilarska, pełniąca funkcję głównej księgowej w fundacji WOŚP od 15 lat, potwierdziła, iż środki, uzyskane z lokat kapitału, zebranego w czasie zbiórki publicznej, były przeznaczane na zakup nieruchomości. Do zeznań tego świadka sąd podszedł jednak ostrożnie, gdyż świadek był osobą, która sporządzała wykazy operacji finansowych, o które zwracał się sąd, a które wzbudziły szereg wątpliwości. Ponadto, co jest dla sądu zadziwiające, świadek nie potrafiła wytłumaczyć wielu kwestii związanych z działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje. (…) Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych ( do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść). 3. Koszty poniesione przez jednostki samorządowe na organizację koncertów WOŚP Jerzy Owsiak wyraźnie wskazał, iż w czasie organizacji tzw. finału WOŚP W 2014 r. Warszawa jako miasto nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu, podczas gdy Piotr Wielgucki wykazał, iż takie koszty poniesione zostały. 4. Kwoty z „puszek” przekazywane na Przystanek Woodstock Zastrzeżenia budziły również interpretacje Jerzego Owsiaka, związane z przekazywania jakichkolwiek kwot uzyskanych ze zbiórki publicznej (tzw. ,,puszki”) na organizację przystanku Woodstock, podczas gdy oskarżony wykazał, iż odsetki z kapitału, pochodzącego właśnie ze zbiórki, na taki cel były przeznaczane. Nawet świadek Dorota Pilarska wskazała natomiast, iż na delegacje pracowników fundacji, wysyłanych na Przystanek Woodstock, środki pochodziły z takiego źródła. 5. Zeznania rzecznika WOŚP, Krzysztofa Dobiesa Świadek Krzysztof Dobies wskazał w swoich zeznaniach, iż korespondencja kierowana do fundacji ze strony oskarżonego pojawiła się dopiero po rozpoczęciu procesu, co jest nieprawdą i w tym zakresie niewątpliwie zeznania tego świadka nie są wiarygodne. 6. Zeznania świadka Jana Mroczkowskiego, członka rady nadzorczej „Złotego Melona” Podkreślić trzeba jednak, iż również ten świadek przede wszystkim przedstawiał swoje oceny w zakresie racjonalności, ogólnie pisząc, finansowej i gospodarczej strony działalności fundacji. Zauważyć jednak również należy, mimo, iż przeprowadzanie audytu nie jest obowiązkiem fundacji, że świadek ten jest jednym z udziałowców firmy, która przeprowadza kilkukrotnie audyty w fundacji. Zdaniem sądu, z tego względu, do oceny świadka podchodzić należy ostrożnie. 7. Jawność i transparentność WOŚP i Jerzego Owsiaka Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkiej żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono. 8. Dokumentacja księgowa, której Jerzy Owsiak wbrew deklaracjom i zarządzeniom Sądu nie dostarczył Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka. 9. Jakość dokumentacji przesłanej przez księgową Dorotę Pilarską W ocenie sądu, nadesłana a sporządzona przez Dorotę Pilarską w różnych formatach dokumentacja księgowa, budziła wątpliwości. Sam oskarżony dobitnie wykazał, że operacja finansowana, oznaczona tym samym numerem (vide k. 851 i 852), w nadesłanej dokumentacji wskazuje różne kwoty. Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść). 10. Mechanizm przepływu pieniędzy w trójkącie fundacja WOŚP, spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała (…) Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm ten potwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tego mechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji, a której sądowi odmówiono. PEŁNE UZASADNIENIE WYROKU (PDF) Żadne z powyższych ustaleń nie zostało podważone przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Prawomocny wyrok II Ka 29/15 zmienił jedynie zakres znieważenia Jerzego Owsiaka dodając do „hieny cmentarnej” „króla żebraków”.
wyrok karny leg.png
II. Sad Okręgowy w Legnicy IC 439/14, sprawa cywilna o naruszenie dóbr osobistych powódka Fundacja WOŚP, pozwany Piotr Wielgucki, zarzuty powielone z aktu oskarżenia IIK 358/13. Fundacja WOŚP przegrywa proces w najgorszym możliwym stylu, pełnomocnik Jacek Zagajewski wycofuje pozew.
cywilny.png
III. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie SAB/Wa 997/15, sąd stwierdza naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej i zobowiązuje Fundację do udzielenia informacji, w jaki sposób są prowadzone „konkursy ofert” na sprzęt medyczny. Pytania dotyczyły „konkursów ofert” organizowanych przez WOŚP w ramach zakupu sprzętu medycznego. O dokumenty zwrócił się jeden z kontrahentów. Fragment wyroku. Fundacja w piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. zawiadomiła skarżącego, że nie posiada informacji określonych w pkt 4 i 6 jego wniosku i podała, co jest przyczyną braku możliwości udostępnienia ich zgodnie z wnioskiem. Jednakże w ocenie Sądu jest to niewystarczające aby przyjąć, że Fundacja nie pozostaje w bezczynności. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że z przeprowadzonego przez Fundację przedmiotowego konkurs ofert nie został sporządzony protokół. Nawet jeżeli taka sytuacja zaistniała, to Fundacja powinno to uprawdopodobnić np. poprzez oświadczenie Zarządu Fundacji. Podobnie ma się sprawa związana z nagraniem filmowym, które, jako tymczasowe, zostało usunięte. To również powinno zostać uprawdopodobnione np. w formie protokołu anulowania czy też zniszczenia. Źródło: http://www.orze… IV. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie II SAB/Wa 221/15, sąd stwierdza naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pytania dotyczyły rozliczenia 23 Finału WOŚP. Zwróciłem się o dokumenty ze sztabów i potwierdzenie zebranych kwot. WOŚP najpierw nie udzieliła informacji, potem odmówiła. Fragment wyroku. Pogląd, iż fundacja będąca organizacja pożytku publicznego stanowi podmiot obowiązany na gruncie u.d.i.p. nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (v. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r sygn. akt II SAB/Wa 62/14, orzeczenia.nsa.gov.pl). Jednocześnie, w ocenie Sądu, informacje żądane we wniosku z dnia […] grudnia 2015 r. dotyczące kwestii finansowych tak w zakresie pozyskania środków, jak i ich rozdysponowywania przez Fundację stanowią informację publiczną. Źródło: http://orzeczen… V. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie II SO/Wa 43/16, sąd stwierdza naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, polegające na nie przekazaniu skargi do sądu. Fundacja WOŚP zostaje ukarana grzywną. Fundacja WOŚP pomimo ustawowego obowiązku w ogóle nie przekazała skargi do WSA, zrobiła to dopiero po złożeniu wniosku o ukaraniu. Skarga dotyczyła Jacka Stachery i firmy Tabasco, głównego podwykonawcy WOŚP i “Złotego Melona”. Sąd nałożył karę na Fundację i stwierdził naruszenie ustawy. W ocenie Sądu wniosek o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę zasługuje na uwzględnienie. Sprawa ze skargi Piotra Wielguckiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. o dostęp do informacji publicznej została zarejestrowana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie pod sygnaturą akt II SAB/Wa 557/16. Z akt sprawy wynika, że Fundacja przekazała do Sądu skargę wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w dniu 2 sierpnia 2016 r.
wsa kara.png
VI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie II SAB/Wa 557/16, sąd stwierdza naruszenie ustawy i zobowiązuje WOŚP do udzielenia informacji publicznej. Pytania dotyczyły zatrudnienia Jacka Stachery w Fundacji WOŚP i w „Złotym Melonie”, a także zleceń od fundacji i „Złotego Melona” dla jego firmy „Tabasco”. Stachera to partner życiowy Aleksandry Owsiak (córka Jerzego). WOŚP najpierw nie udzieliła informacji, potem odmówiła. (…)po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 listopada 2016 r. sprawy ze skargi P.W. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w […] do rozpatrzenia wniosku skarżącego P. W. z dnia […] kwietnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy(…) Źródło: http://orzeczen… VII. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II SO/Wa 43/16. NSA oddala zależenie i podtrzymuje postanowienie WSA, nakładające na WOŚP karę grzywny za naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, polegające na nie przekazaniu skargi do sądu. Prawomocne postanowienie, Fundacja WOŚP pomimo ustawowego obowiązku w ogóle nie przekazała skargi do WSA, zrobiła to dopiero po złożeniu wniosku o ukaranie. Wobec niewykonania ustawowego obowiązku przekazania skargi w przewidzianym terminie zasadnie Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wymierzył organowi grzywnę. Wskazane przyczyny uchybienia terminu związane z rodzajem prowadzonej przez Fundację działalności, ograniczeniem wydatków na koszty administracyjne oraz organizacją wydarzeń, takich jak: “Finał WOŚP i “Przystanek Woodstock” nie usprawiedliwiają opóźnienia w wywiązaniu się organu z obowiązku nałożonego ustawą (…)
NSA skarga.png
VIII Sąd Rejonowy w Złotoryi IIK 389/16 Jerzy Owsiak uznany winnym znieważenia i zniesławienie Piotra Wielguckiego Na koniec nie mogło zabraknąć „hejtu” i oszczerstw. Jest to główny zarzut Owsiaka pod adresem Matki Kurki, tymczasem to Jurek za oszczerstwa i „hejt” został skazany po ciężkim boju i dwóch uchyleniach wyroku sądu pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Z uzasadnienia wyroku. W ocenie Sądu stopień winy oskarżonego oraz stopień społecznej szkodliwości przypisywanego mu przestępstwa uzasadniają wymierzenie mu kary. Brak było, zdaniem Sądu, w okolicznościach tej sprawy, przesłanek do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czy też podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary. Sąd uznał, że stopień winy oskarżonego jest bardzo wysoki. Jerzy Owsiak zna zasady dozwolonej krytyki, wie jakich słów czy zwrotów nie można używać jako wykraczający poza społecznie przyjęte i dopuszczalne normy. Wszak oskarżony jest osobą publiczną od wielu lat występuje w telewizji i w radiu (…) Cel działania oskarżonego (poniżenie oskarżyciela, okazanie pogardy, podważenie jego kompetencji, zaufania do niego, niezbędnego w działalności publicystycznej, a zatem godzenie w godność, dobre imię, nie zaś krytyka) oraz sposób popełnienia przestępstwa (za pośrednictwem środków masowego komunikowania, sformułowanie uprzednio nagranej, przemyślanej, przygotowanej wypowiedzi), a także działanie z zamiarem bezpośrednim znieważenia i zniesławienia oskarżyciela wpływają na ocenę stopnia szkodliwości czynu, lokowanym na poziomie bardzo wysokim.
wyrok owsiak.PNG
Fundacja i Jerzy Owsiak wielokrotnie podawali nieprawdziwe informacje na temat finansów WOŚP i „Złotego Melona” i wielokrotnie złamali prawo, odmawiając Sądom i skarżącym udzielenia informacji publicznej. źródło: kontrowersje.net

loading...


29 komentarzy do “Oto 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo i ukrywają faktury! Szokujące dane

 • Pingback: Oto 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo i ukrywają faktury! Szokujące dane - wLocie.pl

 • 30 grudnia 2018 at 06:39
  Permalink

  Cóż od dawna wiadomo, że coś tu nie gra.

  Reply
  • 16 stycznia 2019 at 06:59
   Permalink

   Gdyby nie grało to ten człowiek już dawno siedział by i ludzie by zlinczowali pomyślcie trochę i przewietrzanie te Wasze mocherowe berety

   Reply
   • 17 stycznia 2019 at 18:34
    Permalink

    Ta a ktokolwiek tam na górze siedzi za przekręty???

    Reply
 • 31 grudnia 2018 at 03:10
  Permalink

  Skoro wiadomo że Owsiak i WOŚP łamią prawo wyprowadzają pieniądze i sami ( to znaczy się rodzinka Owsiak) w ten sposób się bogacą ,nie zostaje to odpowiednio nagłośnione. A majątek zarekwirowany. Z tego wynika że są równi i równiejsi.

  Reply
 • 31 grudnia 2018 at 23:12
  Permalink

  Fundacja i Jerzy Owsiak wielokrotnie podawali nieprawdziwe informacje na temat finansów WOŚP i „Złotego Melona” i wielokrotnie złamali prawo, odmawiając Sądom i skarżącym udzielenia informacji publicznej. źródło: kontrowersje.net

  Reply
 • 1 stycznia 2019 at 12:40
  Permalink

  Nigdy nie dałam grosza na Orkiestrę bo jest to wyręczanie Państwa z jego obowiązków a Pan Owsiak Żebrak .

  Reply
  • 6 stycznia 2019 at 15:04
   Permalink

   I w przypadku, gdy zachorujesz Ty, lub Twoje dziecko, bądź konsekwentna i nie korzystaj ze sprzętu, który został zakupiony przez fundację WOŚP.

   Reply
   • 7 stycznia 2019 at 00:05
    Permalink

    W tym wszystkim nie chodzi tu o sprzet bo to jest oczywiste ze ratuje zycie, ale chodzi o to ile pieniedzy Owsiak zatrzymuje sobie i swojej rodzinie. Chyba normalnym jest ze kazda fundacja gospodarujaca pieniedzmi ze zbiorki musi sie rozliczyc, a jak rozlicza sie Owsiak powszechnie wiadomo ze WCALE SIE NIE ROZLICZA i tu jest problem

    Reply
    • 8 stycznia 2019 at 23:44
     Permalink

     Tu nie ma żadnego problemu, ma pracować w fundacji za darmo? Ktora fundacja nie bierze kasy???? Którą fundacja nie zarabia? Przecież tam pracują ludzie, którzy muszą coś do garnka włożyć. Żal czytać takie bzdury

     Reply
     • 17 stycznia 2019 at 18:37
      Permalink

      Nie mają pracować za darmo,ale jest określony procent ile mogą brać dla siebie.A tak na marginesie to większość zapieprza za darmo tylko nie oni…

    • 13 stycznia 2019 at 14:40
     Permalink

     A jak rozlicza się Rydzyk i jego fundacja? Jakoś dziwnym trafem jego nikt nie ciąga po sądach…

     Reply
   • 13 stycznia 2019 at 01:43
    Permalink

    nie trzeba leczyć bo wszyscy płacimy za sprzęt w podatkach i sprzęt powinien być.

    Reply
   • 13 stycznia 2019 at 05:17
    Permalink

    Wydatki na służbę zdrowia w ostatnich latach są rzędu 80 mld złotych. Rekordowa zbiórka WSOP w zeszłym roku to ok. 80 mln zł – co daje 1 promil (0,1%) tych wydatków. Mniej więcej połowa z nich idzie na służbę zdrowia, zatem daje to pół promila wydatków.

    Więc ok – mogę nie korzystać z połowy promila sprzętu jaki jest w szpitalu.

    Reply
  • 7 stycznia 2019 at 19:27
   Permalink

   Mam nadzieje ze nie będziesz musiała korzystać ze sprzętu zakupione przez Orkiestrę
   Dużo zdrowia
   Jeśli nawet kradną to jest i tak warto choćby uratować jedno życie które jest bezcenne

   Reply
 • 2 stycznia 2019 at 18:56
  Permalink

  Wspaniały człowiek a to jest nieuzasadniona propaganda. Zaglądniecie do wielu innych wiarygodnych źródeł.

  Reply
 • 3 stycznia 2019 at 17:28
  Permalink

  Cel szczytny, ale Owsiak to parówa

  Reply
 • 4 stycznia 2019 at 06:23
  Permalink

  To co tu jest napisane to jakieś bzdury i dyrdymały. Po pierwsze nie mam możliwości nie przedstawienia dokumentów i nie sąd tego wymaga tylko oskarzyciel, sąd ma sądzić a nie oskarżać. Po drugie jeżeli by faktycznie było za co skazać Owsiaka to dawno by się za to zabrał Ziobro. PiS nie lubi Owsiaka resztę sobie sami dopiszcie.

  Reply
 • 4 stycznia 2019 at 15:06
  Permalink

  Owsiak Jerzy jest wspaniałym człowiekiem.Miałam okazję nie raz tego doświadczyć na własnej skórze, przebywając w szpitalach i ośrodkach zdrowia,placówkach opiekuńczych.Mnóstwo tam sprzętu przekazanego prze WOśP . Jeżeli ktoś nie wierzy oby nie musiał tego doświadczyć na własnej skórze lub osobach bliskich,a przeważnie każdy tam trafia,prędzej czy później.Najbardziej hejtują ci co nigdy! nie wrzucili złotówki do puszki ( ale na tacę,totolotka,flaszkę nie szkoda) .Nikt nikogo nie zmusza do wrzucania.Nikt nikogo nie zmusza do korzystania w szpitalu ze sprzętu z nalepką WOśP. Zobaczysz nalepkę na łóżku szpitalnym możesz powiedzieć ,że nie będziesz na nim leżał/ła.Położysz się na łóżku ministerstwa zdrowia ( czyli na czym?). Stan służby zdrowia jest KATASTROFALNY.co by było gdyby nie WOśP.odpowiedzi nie oczekuję od społeczeństwa I sortu.

  Reply
  • 7 stycznia 2019 at 00:07
   Permalink

   W tym wszystkim nie chodzi tu o sprzet bo to jest oczywiste ze ratuje zycie, ale chodzi o to ile pieniedzy Owsiak zatrzymuje sobie i swojej rodzinie. Chyba normalnym jest ze kazda fundacja gospodarujaca pieniedzmi ze zbiorki musi sie rozliczyc, a jak rozlicza sie Owsiak powszechnie wiadomo ze WCALE SIE NIE ROZLICZA i tu jest problem

   Reply
 • 8 stycznia 2019 at 07:02
  Permalink

  Polacy to bardzo chciwy narod i ta chciwosc zazdrosc daje im prawo do plucia jadem. Gdyby i nawt brak niewielka czesc dla siebie nie umniejsza to faktowi ze w zyciu wiecej ludzi uratowal niz my wszyscy razem wzieci. Do jadowitych ludzi jesli sadzicie ze tak zle Owsiak czyni to czemu jeden zdrugim sami nie wpadliscie na to ze mozna tak pomoc ludziom i zrobic to uczciwiej.Nie wpadliscie na to ? a wiecie czemu bo sami czerpali byscie o wiele bardziej najuczciwsi ludzie swiata. Zeby zniszczyc owsiaka musicie potroic swe wysilki i pluc jadem trzy razy tyle pytanie brzmi czy jadu wystarczy.

  Reply
  • 12 stycznia 2019 at 23:41
   Permalink

   Jeśli WOŚP korzysta z przywilejów “zbiórki publicznej” (darmowa reklama w telewizji, darmowe imprezy opłacone przez podatników), to nie robi łaski, że pokaże, jak rozlicza zebrane pieniądze. Jak nie chce pokazywać, to niech organizuje zbiórkę prywatną, tylko wtedy po opłaceniu kosztów nie zostanie dużo w puszce. To nie “chciwość”, ale uczciwość. Chciwością jest kombinowanie, jak wyciągnąć z fundacji WOŚP dużo pieniędzy za pomocą prywatnych firemek.

   Reply
 • 8 stycznia 2019 at 19:58
  Permalink

  Jesli sie komus nie podoba wosp to niech nie korzysta ze sprzetu zakupionego prze owsiaka. Owsiak wiecej kupil sprzetu i karetek niz ministerstwo zdrowia przez 50 lat. Ci co nami rzadza to kradna miliony i rabia nas w konia w czym tylko popadnie i dzwigaja podatki i nikt nich do sadu nie daje. Jesli sobie cos przygarnalo to i tak kiedys za to zaplaci.

  Reply
  • 12 stycznia 2019 at 23:35
   Permalink

   Jeśli Tobie nie podoba się, jak ZUS marnuje pieniądze, to nie korzystaj z emerytury wypłacanej przez ZUS 😀 Zarówno na ZUS, jak i na koszty zbiórki WOŚP musisz płacić, więc czekam na oświadczenie, że zrzekasz się emerytury 😀

   Reply
 • 9 stycznia 2019 at 12:03
  Permalink

  Chyba nie ma wątpliwości w jakim celu powstały firmy Tabasco, Boscata, Złoty Melon, Mrówka Cała – a może inne założone na pociotków Owsiaka. Pod przykrywką wzniosłych celów ukrywa się mafia okradająca darczyńców przez analogię do innych mafijnych bossów, którzy czasem rzucili jałmużnę dla jakiegoś potrzebującego podmiotu. U nas w kraju mamy podobne firmy, np. Amber Gold, który przekazywał jakiś ułamek kasy na społeczne cele lub 3 mln zł na film dla Bolka. Hojni ci złodzieje, nieprawdaż?

  Reply
 • 16 stycznia 2019 at 08:59
  Permalink

  Owsiak jest rozliczany co do złotówki, ze sprzętu korzystają wszyscy
  Owsiakowi kto chce daje datki
  a Rydzyk dostaje pieniądze, a korzystają wybrani
  i nikt Go nie rozlicza
  ciągle wyciąga łapę po Państwowe pieniądze
  WSTYD

  Reply
 • 17 stycznia 2019 at 16:39
  Permalink

  Juka mu zrobią w tym jebanym ciemnogrodzie

  Reply
 • 18 stycznia 2019 at 07:55
  Permalink

  Czemu wszyscy zakrywaja się dziećmi jest dobrze że jest sprzęt i nie kupił tego (Owsiak) tylko wy ludzie a rozliczać każdy się musi czy ja czy ty i poco zbędne komentarze większość fundacji zbiera pieniądze i się rozlicza każdy płaci podatki taki mamy klimat Pozdrawiam

  Reply
 • 18 stycznia 2019 at 08:09
  Permalink

  Ani się tego czytać nie chce. Żyjemy w takim kraju, że na każdym możnaby było tak siąść. Z naszych podatków idą pieniądze na ludzi, którzy siedzą w więzieniach, którzy zabili- żeby mieli korty tenisowe, konsole, telewizory, przy czym sami nierzadko w szpitalach zeby cos obejrzeć musimy wrzucić pieniążka. To są czasy, gdzie każdy patrzy tylko na swoje 4 litery, by żyło mu się dobrze, a innych potrafi krytykować, osądzać. Każdy swój wyrok dostanie bez takich stron i podłudzania jak tu! Owsiakowi chwała za to, że coś robi nie dla siebie tylko dla biednych dzieciaczków choćby miał więcej niż połowę z tego sobie przytulić, bo ci, którzy to negują są świniami ze znieczulicą totalną na ludzką krzywdę i dobro innych- nie dajesz- nie wypowiadaj się. Już nie chodzi o fakt, że społeczeństwo przez te akcje w ostatnich dniach się dzieli, bo zawsze będzie podzielone, ale przynajmniej widać, że są jeszcze normalni ludzie, którzy wiedzą co to dobro. A reszta niech sie zajmie czymś pożytecznym, bo się tych wyliczanek czytać nie da i serce sie kraje. Bo ktoś chce trochę nieba uchylić…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UDOSTĘPNIEŃ
loading...
" >