Innowacyjny projekt PiS dla przedsiębiorców. Czegoś takiego jeszcze nie było

Prosta Spółka Akcyjna. Wiesz, że wkrótce wystarczy 1 zł kapitału na start i elektroniczna rejestracja, by z pewnością móc otworzyć innowacyjną spółkę? W związku z tym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zachęca do rozwijania swoich firm i spółek.

Propozycja prostej spółki akcyjnej to efekt wielomiesięcznych rozmów i konsultacji ze środowiskiem praktyków i ekspertów.  Środowisko startupów było inicjatorem analiz i dyskusji, które zaczęliśmy już w 2016 r. Biała księga innowacji z września 2016 r. potwierdziła, że wsparcie innowacji. Powinno polegać m.in. na zmianach w instytucjonalnym otoczeniu prawnym, w prawie spółek.

Reasumując, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce przede wszystkim zachęcić do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, dla wyjaśnienia, więcej informacji na ten temat, na STRONIE.

Zobacz również- Jan Kulczyk jednak żyje?! Znany dziennikarz przerywa milczenie. Ujawnia szokujące informacje!

Prosta Spółka Akcyjna

Jest kapitałową spółką handlową, ma osobowość prawną. Założycielem może być jeden lub większa liczba podmiotów spośród: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Nie może jej założyć jako jedyny akcjonariusz – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna ma prawa do emisji akcji na giełdach papierów wartościowych.

Jej wspólnikami są akcjonariusze posiadający określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy.

Do założenia wymagany jest kapitał 100 000 złotych.

Odpowiedzialność

Spółka akcyjna odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania. Zasadą jest, że w przypadku spółki akcyjnej nie ma odpowiedzialności po stronie akcjonariuszy (wyjątek – spółka akcyjna w organizacji). Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcjonariusz w praktyce ryzykuje jedynie utratą wniesionego wkładu (ryzyko gospodarcze).

Reprezentacja

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółkę reprezentuje Zarząd (składający się co najmniej z jednego członka) na zasadach określonych w statucie. Spółkę może reprezentować także prokurent.

Nadzór

W spółce akcyjnej musi być ustanowiona także Rada Nadzorcza, ponieważ liczyć  musi co najmniej 3 członków, 5 w spółkach publicznych.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w miejscowości, gdzie spółka ma siedzibę (jeśli statut dopuszcza – w innym miejscu). Protokoły walnych zgromadzeń sporządzane są w formie aktu notarialnego.

Nazwa

Może być dobrana dowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie skrótu S.A.

Statut: Prosta Spółka Akcyjna

Statut powinien określać co najmniej:

 • firmę (nazwę) i siedzibę spółki.
 • Przedmiot działalności spółki
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
 • Wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela.
 • Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia (jeśli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów).
 • Nazwiska i imiona (firmy) założycieli
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu, lub rady nadzorczej
 • pismo do ogłoszeń, jeśli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Statut powinien także zawierać postanowienia dotyczące:

 • liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki
 • wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje
 • warunków i sposobu umorzenia akcji
 • uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom
 • ograniczeń zbywalności akcji
 • co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem

Rejestracja

Do założenia konieczne jest:

 • przyjęcie statutu
 • obcięcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy
 • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy
 • powołanie zarządu
 • powołanie rady nadzorczej

Spółkę akcyjną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Źródło- http://Biznes.gov.pl

Polecamy

Oto lista państw, które mogą powstać po zniszczeniu Europy i rozpadzie UE! [WIDEO]

Wojewódzki i Małysz razem! O co chodzi?

Nowe informacje o zdrowiu Kotysa! Jest źle.

Polska zawrze potężny sojusz! Niemcy zrobią wszystko, by to zablokować.

 


UDOSTĘPNIEŃ